بلاگ, سلامت

15 درمان گیاهی و سنتی بیماری دیابت

درمان سنتی دیابت

درمان دیابت به کمک طب سنتی

در این پژوهش به منظور بررسی اثر انواع گیاهان کنترل کننده دیابت در طب سنتی سعی بر این شد که از گیاهانی استفاده شود که بومی ایران بوده و عمدتاً در طب سنتی ایران مورد استفاده قرارگرفته باشد. بنابراین با استفاده از منابع اینترنتی و کتب مختلف 15 گیاه رایج در درمان سنتی دیابت شیرین در ایران انتخاب شدند. شایان ذکر است که ملاك انتخاب این گیاهان شامل قدمت استفاده از آنها در طب سنتی دیابت شیرین در ایران وهمچنین در دسترس بودن منابع مورد نیاز جهت توجیه فیزیولوژیک این اثرات بود.

 


1 . سیر ٬ یکی از معجزه ترین های گیاهان دارویی برای درمان سریع قند خون (دیابت)

(Allium sativum) 

سیر با نام علمی ، (Asparagales) گیاهی است از راسته مارچوبهسانان سیر سرشار . ( Alliaceae ) تیره نرگسیان و زیرتیره پیازیان کلسیم، آهن، منیزیم، پتاسیم ،C از فولیک اسید، ویتامین  میباشد. سیر B و 3 B 2 ،B و مقدار کمی روي و ویتامین 1 حاوي گوگرد است و سیستم ایمنی را تحریک میکند و پتانسیل بالایی در نابود کردن تومورهاي سرطانی دارد.

اثرات سیر بر دیابت

در یک پژوهش دانشمندان به مدت 5 هفته به رتهاي مورد آزمایش با وزن 240 تا250 گرم، رژیم غذایی فروکتوز که حاوي 21 درصد پروتئین، 0.5 درصد چربی ، 60 درصد کربوهیدرات،  0.49درصد پتاسیم دادند. این رژیم 0.49 درصد سدیم و غذایی موجب افزایش قند خون در حیوانات شد. سپس حیوانات به 3 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل به مدت 2 هفته فقط فروکتوز دریافت کردند، گروه دوم به مدت 2 هفته و گروه سوم به مدت 3 هفته سیر دریافت کردند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد عصاره الکلی سیر باعث کاهش چشمگیر غلظت سرمی گلوکز، تري- گلیسیرید، کلسترول، اوره، اسید اوریک، آنزیم و آلانینآمینوترانسفراز (AST) آسپارتاتآمینوترانسفراز میشد.

گیاه سیر درمان کننده دیابت

سیر برای تنظیم قند خون

 

اثر سیر بر دیابت شیرین

اثرات سیر در کاهش قند خون، عمدتاً بهواسطه وجود ترکیبات آلیسین و سولفور  میباشد. ترکیبات سولفوردار شامل- propenyl propyl disulphide و disulphide می باشند.  سیر باعث تحریک ترشح انسولین میشود. علاوه بر این، احتمالاً ترکیبات ديسولفید از طریق مهار برهمکنش انسولین با مولکولهاي درونزاد حاوي تیول مانند سیستئین، گلوتاتیون و آلبومین سرم و مهار غیرفعالسازي انسولین، باعث حفظ آن میشوند. این اثرات عمدتاً بهوسیله ترمیم پاسخهاي انسولینی و مهار جذب رودهاي گلوکز ایجاد میگردد. این اثرات پانکراس β درنتیجه تحریک ترشح انسولین از سلولهاي میباشد.

 


2 . دارچین گیاهی با بیش از 40 معجزه از جمله درمان قطعی دیابت

(Cinnamomum)

دارچین با نام علمی درختچهاي میباشد از راسته لورالس  Verum دارچین بومی .(Lauraceae) تیره برگ بوها ،(Lurales)کشور سریلانکا و جنوب هند است. پوست درختچه آن به عنوان ادویه بهکار میرود. بررسیهاي علمی مؤثر بودن دارچین در درمان بیماري نقص ایمنی ( Human immunodeficiency virus) HIV) اکتسابی  تأیید کرده است. همچنین ماده استخراجشده از عصاره دارچین در بهبود بیماري آلزایمر در موش نقش دارد.

دارو گیاهی دارچین کمک به درمان دیابت

دارچین مفید برای کاهش قند خون

اثر دارچین بر دیابت شیرین

در پژوهشی اثر دارچین بر درمان دیابت نوع 2 در 60 نفر مرد و زن مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 48 سال مورد بررسی قرار گرفت.

دارچین به صورت کپسول و به طور ناشتا به بیماران داده شد. این درمان تا 60 روز ادامه داشت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که دارچین موجب کاهش مقدار گلوکز سرم در حالت ناشتا میشود.

در تأیید این پژوهش یافته هاي دیگر حاکی از آن است که پوست درختچه دارچین در درمان دیابت نوع 2 مؤثر است.

 


3 . دمنوش دیابت پنج نوش  ، کاهش 100 درصدی بیماری قند خون

(Panjnoosh Diabetic herbal tea)

دارچین و برگ زیتون از دیرباز در طب سنتی جایگاه ویژه ای در سلامت بدن داشته اند. دمنوش گیاهی پنج نوش ترکیبی اسستثنایی از گیاهان سنتی با پایه دارچین می باشد که فواید زیادی در سلامت بدن ، تقویت سیستم ایمنی ، کنترل قند خون و درمان دیابت دارد.

دمنوش گیاهی دارچین شنبلیله و برگ زیتون (دمنوش دیابت) ترکیبی کامل از گیاهان سنتی دارویی است که با تقویت اثر یکدیگر در کاهش قند خون نقش عمده ای ایفا می کند.

با افزایش ترشح انسولین و کاهش مقاومت سلول ها به انسولین و تسهیل ورود گلوکز به داخل سلول ها پس از ۳ هفته از شروع مصرف بدون حذف داروهای تجویز شده توسط پزشک ، در کسانی که قندخون بد کنترل دارند نتیجه رضایت بخشی خواهد داشت.

دمنوش دیابت برای تنظیم قند خون

دمنوش گیاهی برگ زیتون شنبلیله و دارچین

جهت خرید این محصول استثنائی اینجا کلیک کنید.

مهمترین خواص درمانی دمنوش گیاهی دارچین  شنبلیله و برگ زیتون

 • درمان دیابت و کنترل قندخون
 • افزایش ورود گلوکز به سلول های عضلانی و کاهش قند خون
 • جلوگیری از آزاد سازی ناگهانی انسولین
 • افزایش ترشح انسولین از سلول های بتا پانکراس
 • دمنوش دیابت کاهش دهنده جذب هیدرات های کربن از روده و ورود آن  به گردش خون

 


4 . ازگیل گیاهی ارزشمند جهت کاهش قند خون

( Mespilus) 

ازگیل با نام علمی درختچهاي است از خانواده گل L Germanica که (Mespilus) و سرده ازگیلها (Rosaceae) سرخیان در جنگلهاي اروپاي مرکزي و نواحی معتدل آسیا می روید. پژوهشها نشان می دهند جوشانده برگ ازگیل در درمان آبسه دهان و گلو، آنژین، برفک، اسهال در بچه ها، تنظیم کار روده و ورم گلو نقش دارد.

میوه گیاه ازگیل

میوه و برگ گیاه ازگیل مفید برای قند خون

اثرات ازگیل بر دیابت

پژوهشگران اثر عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل را بر میزان گلوکز خون مورد بررسی قراردادند. بدین منظور از 48 سر موش صحرائی نر بالغ را به 8 گروه 6 تایی شامل گروه کنترل، دریافت کننده آب مقطر، دریافت کننده 4000 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل، گروه کنترل دیابتی که فقط استرپتوزوتوسین دریافت نمودند و گروههاي تجربی 1 و2 که علاوه بر دیابتی شدن، به ترتیب روزانه 2000 و 4000 میلیگرم بر کیلوگرم عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل را به مدت 16 روز دریافت کردند.

نتایج نشان داد میزان گلوکز خون در گروههاي دیابتی شده دریافت کننده عصاره آبی- الکلی برگ ازگیل بهطور معناداري کاهش یافت. بنابراین میتوان گفت برگ ازگیل در درمان دیابت نقش دارد.

همچنین عصاره برگ ازگیل باعث کاهش غلظت کلسترول تام، تري گلیسرید و افزایش کلسترول می شود.

مکانیسم اثر ازگیل بر دیابت

برگ ازگیل غنی از ترکیبات آنتیاکسیدان پلیفنولیکی، فلاونوئید و تانن میباشد. تاننها و پلیفنولها داراي اثرات ضد دیابت هستند، این ترکیبات از طریق افزایش ترشح انسولین و القا انتقال گلوکز از طریق مسیرهاي وابسته به انسولین، باعث کاهش قند خون میشود . علاوه بر این آنت یاکسیدانها ازجمله فلاونوئیدها با جلوگیري از پراکسیداسیون لیپیدها و لیپوپروتئینها موجب کاهش غلظت سرمی آنها میشود.

 


5 . زیره سبز یک گیاه دارویی موثر در درمان دیابت (قند خون) و در دسترس همه

( Cuminum )

زیره سبز با نام علمی میباشد. ( Umbelliferae) از خانواده چتریان Cyminum این گیاه بومی شرق مدیترانه تا هند است. زیره سبز خاصیت ضدسرطانی و ضدباکتریائی دارد. میوه این گیاه به عنوان چاشنی غذا در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد.

اثر زیره سبز بر دیابت: میوه این گیاه حاوي مقادیر زیادي آنتی اکسیدان میباشد. آسکوربیک اسید، نیاسین، مس و منیزیم موجود در دانه زیره سبز داراي اثرات ضد دیابتی می باشد .

دارو گیاهی زیره

زیره مفید برای سلامت بیماران دیابت

مکانیسم اثر زیره سبز بر دیابت

دانه این گیاه از طریق اثرات پانکراسی و خارج از پانکراس در کاهش قندخون نقش دارد.

فیبرهاي موجود در دانه زیره سبز باعث کاهش تخلیه معده و همچنین تأخیر و کاهش روند افزایش خون پس از غذا میشود .

 


6 . هندوانه ابوجهل از گیاهان دارویی معتبر و توصیه شده جهت درمان دیابت

(citrullus colocynthis)

هندوانه ابوجهل با نام علمی میوهاي تلخ مزه از راسته تیره کدو ، کدوئیهاو سرده سیترولوس میباشد. این میوه در فارسی با نام- هاي خربزه روباه، کدوي تلخ، سیب تلخ و در عربی با نامهاي حفطل، مراره الصحاري و علقم نام برده میشود.

این میوه ضد بیماري بلغم، مسهل بسیار قوي، درمان کننده اختلالات کبد، آنتیبیوتیک قوي، ضد نقرس، درمان کننده صداي گوش، بیماري صرع و سکته مغزي میباشد. همچنین به عنوان یک پادزهر قوي سم عقرب میباشد.

هنداونه ابوجهل و خواص آن

درمان دیابت با هنداونه ابوجهل

اثر هندوانه ابوجهل بر دیابت

ترکیبات شیمیایی موجود در این میوه شامل یک ماده تلخ به نام کولوسنتین و کولوسنتتین میباشد. این میوه در درمان بیماري قند نقش دارد. پژوهشگران بهمنظور تعیین اثر هندوانه ابوجهل بر دیابت 50 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 را به 2 گروه 25 نفره تقسیم کردند. گروه اول 100 میلی- گرم میوه گیاه را به صورت کپسول و 3 بار در روزدریافت کرد و گروه دوم بههمین مقدار دارونما گرفت.

این درمان تا 2 ماه ادامه داشت و ماهی یکبار مقدار و گلوکز خون (HbA1c) هموگلوبین گلیکوزیله بیماران در حالت ناشتا اندازهگیري میشد. پس از دو ماه و HbA1c نتایج حاکی از کاهش چشمگیر مقدار گلوکز خون ناشتا بود.

مکانیسم اثر هندوانه ابوجهل بر دیابت شیرین

ترکیبات شیمیایی اصلی موجود در عصاره میوه هندوانه ابوجهل شامل ترپنها، آلکالوئیدها، گلیکوزیدها وساپونینها میباشند. محققان معتقدند، احتمالاً این میوه در جزایر β از طریق افزایش تحریک سلولهاي لانگرهانس، باعث آزادسازي انسولین بیشتر میشود و این اثر، به واسطه وجود ترکیباتی مثل ساپونینها، فلاوونوئیدها و گلیکوزیدها در این میوه میباشد.

 


7 . شنبلیله و بذر این گیاه داروئی عامل مهم درمان دیابت و کاهش دهندی سریع قند خون

(Trigonella) 

شنبلیله با نام علمی گیاهی Fenugreek و نام عمومی Foenum Graecum این گیاه بومی است از خانواده نخود نواحی مدیترانه میباشد و در اوکراین، هند و چین به طور وسیع کشت میشود. از دانه گیاه شنبلیله در درمان کورك و سل استفاده میشود. همچنین به شکل خمیر و پماد در درمان جوش، سوختگی، التهاب و اگزما استفاده میشود.

کاهش قند خون با تخم شنبلیله

تخم شنبلیه موثر در درمان دیابت

اثر شنبلیله بر دیابت شیرین

گزارشهاي متعدد نشان میدهند، دانه شنبلیله باعث کاهش گلوکز و کلسترول خون در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 میشود. در یک مطالعه تجربی بهمنظور بررسی اثر شنبلیله بر دیابت از 25 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 با میزان گلوکز ناشتا کمتر از 200 میلیگرم بر دسیلیتر استفاده شد. این بیماران به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول 1 میلیگرم عصاره آبی- الکلی دانه شنبلیله را بهصورت کپسول در روز دریافت کرد و گروه دوم به همین میزان دارونما گرفت. در پایان 2 ماه نتایج حاکی از آن بود که در گروه 1 میزان حساسیت به انسولین افزایش و مقدار گلوکز خون کم شد.

مکانیسم اثر شنبلیله بر دیابت شیرین

ترکیبات ،volatile شیمیائی موجود در دانه شنبلیله شامل روغن آلکالوئیدها، ساپونینها، فلاونوئیدها و موسیلاژ می باشد. اثر درمانی دانه شنبلیله بر دیابت، حداقل در بخشی به علت اثرات تحریکی مستقیم یک اسید آمینه به ترشح انسولین از hydroxysolecuine نام سلولهاي بتا میباشد .

افزایش قند خون در جریان دیابت، از طریق آزاد کردن رادیکالهاي آزاد و به دنبال آن تخریب غشا سلولی، باعث کاهش عملکرد آنتی اکسیدانها میشود .


8 . خارمریم  گیاهی از دل طبیعت موثر در درمان دیابت و کبد جرب

( Silybum ) 

گیاه دارویی خار مریم با نام علمی (Asteraceae) از خانواده گل ستارهايها Marianus میباشد. نامهاي دیگر این گیاه خار علیص و عکوب میباشد. این گیاه به حالت خودرو و در ایران بیشتر در دره هراز، دشت مغان، مناطقی از خوزستان و کلاردشت میروید. خار مریم در درمان ناخوشیهاي گوناگون ازجمله بیماريهاي کبدي، کیسه صفرا، طحال و کولیک ناشی از سنگهاي صفراوي و زردي مؤثر است. بخشهاي درمانی این گیاه، دانه و برگ آن استو ماده مؤثره آن ترکیبی به نام سیلی مارین میباشد. برگهاي این گیاه حاوي ماده تلخ و مقوي است و برايدرمان کاهش اشتها و نارسائی گوارشی مصرف می شود.

گیاه دارویی خارمریم و خواص آن

گیاه خار مریم مفید برای تظیم قند خون

اثر خار مریم بر دیابت شیرین

عصاره دانه خار مریم حاوي ترکیبات شیمیایی متعدد شامل چندین لیگنان فلاونوئیدي میباشد که مجموعاً به نام سیلی مارین می گویند.  سیلی مارین داراي قدرت آنتیاکسیدانی ،E بسیار قوي میباشد. آنتیاکسیدانها ازجمله ویتامین و گلوتاتیون در درمان دیابت نوع دوم نقش C ویتامین بسزایی دارند.  مطالعات تجربی نشان میدهند عصاره دانه خار مریم در افراد مبتلا به دیابت منجر به کاهش مقاومت به انسولین و نیاز به مصرف انسولین خارجی میشود. همچنین سیلی مارین در کاهش کلسترول خون سودمند است. در تائید این مطالب پژوهشگران 60 فرد مبتلا به دیابت در حال درمان با انسولین را به 2 گروه تقسیم کردند. گروه اول 600 میلیگرم خار مریم را در هرروز بهمدت یکسال دریافت کرد. گروه دوم فقط به همین میزان دارونما میگرفت. در پایان میزان گلوکز خون به صورت ناشتا، میزان گلوکز خون در میانه روز و هموگلوبین گلیکوزیله شده اندازهگیري شد. نتایج نشان داد میزان گلوکز خون ناشتا و همچنین گلوکز در میانه روز و هموگلوبین گلیکوزیله شده پس از 4 ماه درمان با خار مریم کاهش یافت.

مکانیسم اثر خار مریم بر دیابت شیرین

یافته ها حاکی از آن است که در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، افزایش مقدار گلوکز و اسید چرب آزاد منجر به تولید انواع اکسیژنهاي واکنشپذیر میشود. این اختلالات متابولیکی منجر به ایجاد عوارض ناشی از ابتلا به دیابت میشود، بلکه باعث مقاومت انسولینی، اختلال در و تخریب ترشح انسولین می- β عملکرد سلولهاي گردد. ترکیبات فعال موجود در دانه گیاه خار مریم شامل فلاونوئیدها و آنتیاکسیدانها باعث تثبیت غشا سلول میشود. گیاه خار مریم با خاصیت آنتیاکسیدانی قوي خود با واکنشهاي اکسیداتیو مقابله میکند و باعث بهبود اختلالات متابولیکی ناشی از دیابت میشود. در تائید این نظریه، مطالعات تجربی و کلینیکی متعدد نشان داده اند ترکیبات داراي خاصیت آنتی اکسیدان اراي اثرات مطلوبی بر روي اختلالات متابولیکی ناشی از افزایش قند خون دارند. گیاه خار مریم باعث افزایش عملکرد آنزیم هاي دفع کننده رادیکالهاي آزاد در کبد میشود. این آنزیمها که شامل سوپر اکسید دسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالازها میباشد.

این گیاه از طریق مهار ترشح انسولین در پاسخ به تحریک گلوکز، باعث مهار مقاومت به انسولین می- شود.  علاوه بر این گیاه خار مریم به عنوان یک مهارکننده قوي لیپوپراکسیداسیون باعث کاهش مقدار گلوکز خون میشود. همچنین این گیاه یک داروي تقویتکننده فعالیتهاي کبدي میباشد و داراي اثرات  مثبتی بر متابولیسم گلوکز و لیپید میباشد.

 


9 . مرزه خوزستانی  یک گیاه داروئی منحصر به فرد برای کاهش قند خون

(Satureja Khuzestonica) 

مرزه خوزستانی با نام علمی گیاهی است از خانواده نعنا Satureja Khuzestonica این گیاه Nepetoideae و زیرخانواده (Lamiaceae) بومی نواحی جنوب ایران است. مرزه خوزستانی داراي اثرات ضد درد و ضدعفونی کننده میباشد.

همچنین در سالهاي اخیر اثرات ضد میکروب ، ضد ویروس ، آنتی اکسیدان ،  ضد تکثیر ،  ضد

التهاب ،  ضد اسهال و گشادکنندگی عروق گونه هاي متنوع گیاه گزارششدهاست. مهمترین ترکیبدموجود در روغن گیاه مرزه خوزستانی کارواکرول می باشد. علاوه بر این ترکیباتی مانند فلاونوئیدها، تري ترپنوئیدها، استروئیدها و تاننها هم در این گیاه وجوددارد.  کارواکرول و فلاونوئیدها داراي اثرات آنتی اکسیدانی میباشند.

گیاه مفید مرزه خوزستانی و خواص آن

مرزه خوزستانی مفید و موثر برای بیماران دیابتی

اثر مرزه خوزستانی بر دیابت شیرین

در یک مطالعه نشان داده شده است که عصاره آبی مرزه خوزستانی باعث کاهش گلوکز و مالون دي آلدئید در سرم افراد دیابتی میشود. همچنین باعث کاهش چربیهاي سرم و شاخصهاي آتروژنی در موشهاي صحرایی دیابتی 1000 و ، میشود.  علاوه بر این پژوهشگران مقدار 500 از مرزه خوزستانی را بهصورت درون صفاقی ppm1500 به رتهاي حامله (روز 6 تا 15 ) دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تزریق کردند. این درمان تا 10 روز ادامه داشت. نتایج نشان داد که مرزه خوزستانی موجب کاهش مقدار گلوکز ناشتا و تري گلیسرید در رت هاي دیابتی میشود.

مکانیسم اثر مرزه خوزستانی بر دیابت شیرین

محققین نشان دادند که کارواکرول داراي اثر حذف کنندگی رادیکالهاي پراکسیل است و همچنین داراي اثر آنتی اکسیدانی خوب و ضدالتهابی است.

 


10 . چاي سبز  مزه ناب و خواص فوق العاده (کاهش قند خون)

( Comellia ) 

چاي سبز با نام علمی میباشد. چاي ( Theaceae ) از خانواده چاي Sinensis سبز به نامهاي گوي خر و اوجا معروف است. این گیاه در آب و هواي گرم رشد میکند. این گیاه داراي خصوصیات آنتیاکسیدان، ضد التهاب، ضد جهش ژنتیکی، ضد سرطان و درمانکننده اختلالات قلبی می باشد.

بر اساس نتایج به دست آمده میزان انسولین خون افزایش یافت و مقدار گلوکز اسید چرب و تريگلیسرید بهطور معناداري کم شد. بر این اساس پژوهشگران معتقدند چاي سبز در درمان دیابت نوع 2 تأثیر بسزایی دارد.

چایی سبز و خواص فوق العاده اش

چای سبز مفید در درمان دیابت

مکانیسم اثر چاي سبز بر دیابت شیرین

چاي سبز از طریق افزایش بیان ناقل نوع 4 گلوکز در رتهاي تغذیه شده با فروکتوز، در درمان مقاومت به انسولین نقش دارد.

درواقع پژوهشگران معتقدند چاي سبز از طریق کاهش جذب گلوکز رودهاي باعث کنترل قند خون میشود.

 


 11 . سیاه گیله  فواید برگ و میوه سیاه گیله جهت درمان دیابت

( Vaccinium ) 

سیاه گیله با نام علمی درختچه اي است از سرده واکسینیوم این گیاه در شمال ایران میروید. میوه آن خوراکی است و به رنگ ارغوانی تیره یا سیاه میباشد. برخی منابع گیاهشناسی سیاه گیله را با قره قات ( قره قاط ) و سیاه دار یکی دانسته و برخی منابع دیگر آنها را متفاوت می دانند.

معرفی خواص گیاه سیاه گیله

سیاه گلیه مفید در تنظیم قند خون و سطح گلوکز

اثر سیاه گیله بر دیابت شیرین

نتایج نشان داد عصاره الکلیمیوه سیاه گیله باعث کاهش میزان گلوکز خون بعد از صرف غذا در رتهاي دیابتی نوع 1 میشود. همچنین مصرف عصاره برگ این گیاه، میزان گلوکز خون را درافراد مبتلا به دیابت نوع 1 کاهش میدهد.

مکانیسم اثر سیاه گیله بر دیابت شیرین

میزان آنتوسیانین موجود در میوه گیاه سیاه گیله 3 برابر برگ آن میباشد. مصرف میوه و برگ این گیاه باعث کاهش ،(HbA1C) گلوکز و هموگلوبین گلیکوزیله شده به عنوان یک شاخص کنترل قند، میشوند و همچنین انسولین خون را افزایش میدهند.  اثرات این گیاه بر کاهش قند خون، بهواسطه وجود آنتوسیانین است.

 


12 . سیب زمینی شیرین به شیرینی قند خون را کاهش می دهد.

(Ipomoea Batatas)

سیب زمینی شیرین با نام علمی Ipomoea Batatas و از خانواده نیلوفر صحرائی می باشد.

ریشه این گیاه متورم و شیرین است. معمولاً قسمت زیرزمینی آن نوعی غده کاذب است. اگرچه این گیاه بومی کشور آمریکاي مرکزي است، اما امروزه در سراسر جهان کشت میشود.  این گیاه غنی از است که آنتیاکسیدان قوي میباشد. C و A ویتامین سیب زمینی شیرین، براي زخم معده و التهاب روده مفید است. آهن و کلسیم موجود در این گیاه، علاوه بر بهبود بخشیدن به جریان خون، تراکم استخوانی را نیز افزایش میدهد.  مصرف منظم این گیاه، سیستم ایمنی بدن را تقویت و بدن را در برابر عفونتها نیز مقاوم میکند.

این گیاه گرفتگی بینی و ریه را بهطور مؤثر درمان می کند و درنتیجه باعث تسکین آسم میشود.

گیاه سیب زمینی شیرین و خواص آن

سیب زمینی شیرین مفید برای دیابت شیرین

اثر سیب زمینی شیرین بر دیابت شیرین

این گیاه میزان قند خون را تنظیم میکند و به واسطه غنی بودن از فیبر، خطر بروز یبوست، سرطان روده و رکتوم را کاهش میدهد. سیب زمینی شیرین، خطر بیماري قلبی، دیابت و چاقی مفرط را به حداقل میرساند.

 


 13 . تاثیر مستقیم گردو بر کاهش قند خون (دیابت)

(Juglans Regia)

گردو با نام علمی  Juglandaceae منشأ درخت گیاهی است از خانواده گردو، آسیاي غربی و نواحی هیمالیا میباشد. در ایران نیز درخت گردو در جنگلهاي شمال و غرب پراکنده است. در گل گیاه گردو ترکیبات شیمیائی شامل وجود Naphthaguinone و Vanillin ، Rutin دارد.

گردو و خواص این میوه مقوی

گردو مفید برای کاهش قند خون

 


 14 . انار  میوه ای خوش طعم جهت کاهش قند خون

(Punica Granatum)

انار به طور وسیع در کشورهاي مدیترانهاي، ایران و هندوستان کاشته میشود. قسمتهاي مختلف این میوهشامل پوست، بذر و آب انار حاوي ترکیباتی است که داراي خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی می باشد.  بخشهاي مختلف انار حاوي ویتامین 1 اسیدفولیک، پانتوتنیک اسید، قند، آلکالوئیدها، ،C،B2 پلی فنولها و آنتوسیانید میباشد. همچنین آب انار حاوي مواد معدنی متعدد شامل فسفر، آهن، منیزیم و پتاسیم است. فلاونوئیدهاي موجود در انار از رشد سلولهاي سرطانی و فشار خون جلوگیري میکند.

میوه انار و خواص شگفت انگیز آن

انار مفید برای کاهش قند خون

مکانیسم اثر انار بر دیابت شیرین

هورمونهاي کورتیزول و کاتکول آمین ها باعث افزایش میزان قند خون میشوند. انار از طریق کاهش ترشح این هورمون ها قند خون را کاهش میدهد. همچنین انار با ممانعت از اثر آنژیوتانسین 2 از پرفشاري خون و عوارض ناشی از استرس اکسیداتیو جلوگیري می کند.

 


15 . انگور سیاه درمان دیابت و کاهش طبیعی قند خون با مصرف انگور

(Vitis)

درخت انگور با نام علمی (Vitaceae) است. از خانواده انگورسانان vinifera مهمترین جنس این خانواده جنس انگور است. این گیاه حالت بوتهاي و رونده دارد و داراي پیچک در مقابل بعضی از برگها میباشد. انگور منبع عالی منیزیم و پتاسیم است که داراي ویتامین های  B و C و خواص آنتی اکسیدانی می باشد.

انگور داراي ترکیب سودمندي به نام فلاونوئید میباشد که فیتونوترینتی است که رنگ قرمز و صورتی انگور به علت وجود این ترکیب میباشد. این ترکیب فلاونوئیدي شامل کوئرستین و رزوراترول است که این فلاونوئیدها موجب کاهش خطر بیماريهاي قلب و عروق میشوند.  همچنین عصاره انگور داراي خاصیت ضد میکروبی است و این عامل موجب مهار باکتريهایی مانند اشرشیاکولی و استاف اورئوس میشود.

انگور سیاه و خواص فوق العاده اش برای سلامتی

انگور سیاه مفید برای دیابت شیرین

مکانیسم اثر انگور سیاه بر دیابت شیرین

انگور سیاه و سایر میوههاي رنگین، حاوي پلیفنلهاي متعدد ازجمله فلاونول کوئرسیتین، کاتچین و آنتوسیانیدینها هستند که بهطور بالقوه، توانایی کاهش قند خون، تقویت عملکرد سلولهاي بتا و محافظت در برابر از دست دادن سلولهاي بتا را دارا هستند و احتمالاً این ترکیبات باعث ایجاد بروز تغییرات حاصل میگردند؛ از طرفی فلاونوئیدها، داراي خاصیت آنتیاکسیدانی میباشند که از گسترش عوارض جانبی دیابت در موشهاي دیابتی می کاهند.

 


«برای دریافت مشاوره و یا اطلاعات بیشتر می توانید از طریق آی دی تلگرام panjnoosh_raf و یا تماس با شماره تلفن ۹۱۳۰۴۷۱۴-۰۲۱ اقدام نمایید

2 دیدگاه در “15 درمان گیاهی و سنتی بیماری دیابت

 1. مبینا اسداللهی گفت:

  سلام از چه طریق می تونم دمنوش دیابت خریداری کنم؟

  1. admin گفت:

   سلام و عرض وقت بخیر
   هم از وارد شدن به منوی دمنوش ها و هم از طریق لینک زیر میتونین به محصول دسترسی داشته باشین و هر کجا که مشکلی برخوردین از طریق پشتیبانی آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.
   لینک خرید دمنوش دیابت:
   https://panjnoosh.com/product/%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%84-2/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.